ရုပ္ရွင္ေလာကတိုးတက္ရန္အတြက္ Entertainment Zone တခုကို ေနၿပည္ေတာ္တြင္တည္ေဆာက္ရန္ၿပင္ဆင္

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္အတတ္ပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံပံုရိပ္တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၄ ရက္ေန့မွာ ေနၿပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္အၿပည့္အစံုမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရး စတူဒီယို အေဆာက္အအံုႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ရုပ္ရွင္ဥယ်ာဥ္ၿခံတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ကို အေျခခံေသာ Entertainment City ပံုစံ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ရုပ္ရွင္အတတ္ပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံပံုရိပ္ တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေခတ္မီရုပ္ရွင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို ရုပ္ရွင္အတတ္ပညာျဖင့္၊ ပိုမို စိတ္ဝင္စားေအာင္ ရိုက္ကူး တင္ဆက္မႈျဖင့္ ျမန္မာ့အေၾကာင္း ျမန္မာတို႔ ပိုမိုသိရွိၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားတန္ဖိုး ထားလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိုပါေၾကာင္း။
ယင္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာတမ္းထုိး တင္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့အေၾကာင္း ကမၻာက သိရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ Nation Brand လည္း တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ယင္းေနာက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ႐ုပ္ရွင္ ဆုိသည္မွာ မီဒီယာပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျမေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္စတူဒီယုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမေနရာ လ်ာထားမႈတုိ႔ ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေကသီေအးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုႏုိင္က မာတိကာႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ဆက္လက္၍ အေဆာက္အဦမ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဗိသုကာ) ေဒၚအယ္လ္နန္အိန္က အေဆာက္အဦပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳ အကဲျဖတ္ေပးသြားမည့္ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ Entertainment Zone တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေမာင္တုိ႔က လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္မႈေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
Unicode
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာဖြင့် နိုင်ငံပုံရိပ်တိုးတက်ရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော် တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာ
နေပြည်တော်တွင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး စတူဒီယို အဆောက်အအုံနှင့် သင်တန်းကျောင်းများ ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင်ဥယျာဉ်ခြံတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာစေရန်နှင့် ရုပ်ရှင်ကို အခြေခံသော Entertainment City ပုံစံ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနနံနက် ၁၀ နာရီက နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်၊ ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာဖြင့် နိုင်ငံပုံရိပ် တိုးတက်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်နှင့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် နေပြည်တော်၌ ခေတ်မီရုပ်ရှင် ဥယျာဉ်ခြံတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာစေရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများကို ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာဖြင့်၊ ပိုမို စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ကူး တင်ဆက်မှုဖြင့် မြန်မာ့အကြောင်း မြန်မာတို့ ပိုမိုသိရှိပြီး နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားတန်ဖိုး ထားလိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေလိုပါကြောင်း။ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာတမ်းထိုး တင်ဆက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့အကြောင်း ကမ္ဘာက သိရှိစေရန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ် Nation Brand လည်း တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရအနေဖြင့် မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပေးကြရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။ယင်းနောက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းက ရုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေး၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် အနုပညာရှင်များ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြား သည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ ဥပဒေအရ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ကူညီပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဝင် ဦးမင်းသူက မြေနေရာ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အခြေအနေနှင့် ရုပ်ရှင်စတူဒီယို ဆောက်လုပ်ရန် လျာထားသည့် မြေနေရာ လျာထားမှုတို့ ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ကေသီအေးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုကိုနိုင်က မာတိကာနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ဆက်လက်၍ အဆောက်အဦများ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဗိသုကာ) ဒေါ်အယ်လ်နန်အိန်က အဆောက်အဦပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြု အကဲဖြတ်ပေးသွားမည့် အခြေအနေကို လည်းကောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်စိုးက နေပြည်တော်တွင် Entertainment Zone တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးမြင့်မောင်တို့က လက်ရှိ ဆောင်ရွက်မှုနေမှုနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။